Systém riadenia kvality

Spoločnosť Nitrogénművek Zrt., ako jediný výrobca amónnych a dusíkatých hnojív v krajine, sa s cieľom získať si dlhodobú dôveru zákazníkov zaviazala, že im bude poskytovať dobrú, spoľahlivú a stálu kvalitu so zameraním na ekologický prístup vo výrobe.

Vedenie spoločnosti Nitrogénművek Zrt. s cieľom zabezpečiť si dlhodobé bezpečné fungovanie spoločnosti, udržať si pozíciu na trhu a spokojnosť svojich zamestnancov vyjadrilo odhodlanie povýšiť kvalitu ako rozhodujúci prvok vo fungovaní spoločnosti. Z tohto dôvodu je kvalita už niekoľko desaťročí poprednou súčasťou firemnej stratégie. Vedenie spoločnosti sa s úmyslom v plnom rozsahu implementovať politiku v oblasti kvality snaží, aby sa všetci zamestnanci sústredili na kvalitne odvedenú prácu ako dôležitý prvok obchodného úspechu.

Spoľahlivú a konkurencieschopnú ponuku produktov našej spoločnosti vieme garantovať vďaka desiatkam rokov profesionálnych skúseností, rozsiahlym obchodným kontaktom, vynikajúcemu profesionálnemu personálu a kontinuálnej garancii vysokej kvality.

Tento záväzok vedenia spoločnosti Nitrogénművek Zrt. sa prejavil aj zavedením niekoľkých systémov riadenia. Udialo sa tak v priebehu rokov 1997-2002. Spoločnosť zaviedla a v roku 1997 bola certifikovaná podľa systému zabezpečenia kvality ISO 9001 . V roku 2000 nasledovala certifikácia systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 .

V spoločnosti sa od roku 2003 úspešne používa integrovaný systém riadenia podniku SAP.

Laboratórium je schválené Národnou akreditačnou radou (Nemzeti Akkreditáló Testület - NAT) pod číslom NAT-1-1031/2012. Je to akreditované skúšobné laboratórium podľa MSZ EN ISO/IEC 17025.

Továreň dokazuje svoje vynikajúce výsledky aj tým, že bola certifikovaná podľa MSZ EN ISO 3834-2 ako aj MSZ EN 729-2 (osvedčenie na zváranie kovov a s tým súvisiace príslušné pomocné činnosti).

V roku 2003 sa spoločnosť s cieľom preukázať svoje kvality v oblasti riadenia kvality a kultúry kvality zúčastnila národnej súťaže v oblasti kvality, ktorú organizovala Podnikateľská a priemyselná komora v okrese Veszprém ako aj samospráva okresu Veszprém. V súťaži o cenu kvality okresu Veszprém spoločnosť získala cenu v kategórii „veľké výrobné podniky“. Medzi ďalšie úspechy v oblasti riadenia kvality a podnikateľských aktivít patrí cena poroty v kategórii veľkých podnikov, ktorú spoločnosť Nitrogénművek Zrt. získala ako morálne uznanie v regionálnej súťaži v oblasti stredného Zadunajska.

Týmto sa Nitrogénművek Zrt. v oblasti stredného Zadunajska stala jednou z prvých spoločností, ktoré zaviedli sebahodnotenie založené na európskych požiadavkách a prenose skúseností v tejto oblasti.

Vedenie spoločnosti sa zaviazalo aktívne sa podieľať na využívaní a neustálom rozvoji systému manažérstva kvality, a to s cieľom zachovať si dôveru zákazníkov a uspokojiť ich potreby. S týmto úmyslom bol zavedený aj systém riadenia, ktorý je v súlade s normou MSZ EN ISO 9001:2009, a ktorý bol v rámci auditu v decembri 2015 úspešne obnovený.

Dosiahnutú úroveň kvality si udržuje v záujme zachovania dôvery zo strany obchodných partnerov. Systém riadenia kvality je preto pravidelne podrobený auditu zo strany medzinárodne uznávaného certifikačného orgánu (certifikát TÜVCERT).

Zvýšiť spokojnosť zákazníkov je pre nás vždy výzvou. Z tohoto dôvodu neustále sledujeme ich potreby, usporadúvame s nimi stretnutia, priamo ich vyhľadávame, poskytujeme im odborné poradenstvo a nové produkty na experimentálne využitie, uspokojujeme ich potreby a zvyšujeme ich spokojnosť.