Laboratórium na testovanie hnojív a ochranu životného prostredia

Laboratórium je schválené Národnou akreditačnou radou (Nemzeti Akkreditáló Testület - NAT) pod číslom NAT-1-1031/2012. Je akreditovaným skúšobným laboratóriom podľa MSZ EN ISO/IEC 17025.

Jeho činnosti sa zameriavajú na nasledujúce špecifické hnojivá a environmentálne analytické štúdie.

 

Testy hnojív:

 • Fyzikálne a chemické analýzy hnojív na báze dusičnanu amónneho.
 • Fyzikálne a chemické analýzy tuhých liadkovo-amónnych hnojív (dusičnan amónny, CAN, KAN).
 • Fyzikálne a chemické testovanie močovinových hnojív.
 • Fyzikálne a chemické testovanie hnojív založených na močovinových mikroživinách (Mikramid).
 • Fyzikálne a chemické testovanie kvapalných hnojív typu UAN (s obsahom dusičnanu amónneho a močoviny)
 • Fyzikálne a chemické testovanie komplexných a zmesných hnojív (NPK).
 • Stanovenie obsahu dusíka a kovov (toxických prvkov) v komplexných a zmiešaných hnojivách.
 • NOx Fyzikálne a chemické testovanie redukčného činidla (vodný roztok močoviny, AdBlue).
 • Fyzikálne a chemické analýzy roztoku amoniaku (chloridu amónneho).

 

Environmentálne testy:

 • Odber vzoriek odpadových vôd pre fyzikálne a chemické testy a ich analýzu.
 • Odber vzoriek pitnej vody na fyzikálne a chemické testy a jej analýzu.
 • Odber vzoriek povrchových a podzemných vôd na fyzikálne a chemické testy a ich analýzu.
 • Odber vzoriek z vodných a parných systémov tepelných elektrární pre fyzikálne a chemické testy a ich analýzu.
 • Odber vzoriek a testovanie látok vylúčených zo zdrojov znečisťujúcich ovzdušie.
 • Odber vzoriek vzduchu z pracovného ovzdušia a určenie koncentrácie prachu, amoniaku a oxidu dusičitého.
 • Meranie parametrov vzdušného priestoru na pracovisku.

 

Podrobné informácie o meraniach nájdete na internetovej stránke NAT v podrobnom dokumente zameranom na laboratóriá.

Radi pomôžeme aj zákazníkom, ktorí nie sú z našej spoločnosti, a požiadajú nás o pomoc v nasledujúcich oblastiach:

 • vďaka našim odborným znalostiam vám pomôžeme pri správnom odbere vzoriek, na požiadanie sa ho aj zúčastníme,
 • v prípade výslovnej žiadosti nášho klienta zabezpečíme jeho účasť na analýze jeho vlastnej vzorky, pričom rešpektujeme pravidlá dôverného zaobchádzania s informáciami,
 • predstavíme systém kvality určený na zabezpečenie kvality výsledkov merania,
 • poradíme vám ako správne pochopiť výsledky testu.